Behandlingstilbud

BEHANDLINGSTILBUD VED FYSIO3

fysio3 er en klinikk med 9 avtaleterapeuter, fordelt på 8 driftsavtaler. Ved behandling hos terapeutene med driftsavtale med Elverum kommune har pasientene rett til stønad til dekning av sine fysioterapiutgifter. Terapeutene er offentlige godekjente terapeuter med statlig autorisasjon og er underlagt helsepersonell-loven. I forskriften om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi presiseres det at behandling kan tilbys pasienter med sykdom, skade eller lyte, og at behandlingen skal være av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne.

Pasientenes egenandel reguleres av takstplakaten som oppdateres årlig. Egenandeler ved benyttede timer vil ved betaling innrapporteres til HELFO, og således være med på frikortsordningen, som i dag felles favner om egenandeler hos fastlege, apotek(blå resept), sykehus/legevakt/poliklinikk og egenandeler ved rehabiliteringsinstitusjoner med statlig tilskuddsordning. 


HVORDAN FÅ HJELP HOS FYSIOTERAPEUT?
Det er direkte tilgang til fysioterapeut, dette innebefatter at det er slutt på behovet for henvisning fra fastlege/spesialist før man kan sette seg på venteliste. Allikevel er det til stor hjelp ved førstegangskonsultasjon om man tar med relevante papirer fra tidligere undersøkelser, epikriser eller andre opplysninger som vil kunne gjøre kartlegging og behandling mer effektivt. Når du måtte trenge behandling hos fysioterapeut tar du kontakt på telefon eller ved direkte oppmøte i klinikk, og vi innhenter opplysninger om årsak til behandlingsbehov, kontaktinformasjon og estimerer ventetid. Det er ingen ventetidsgaranti hos terapeuter med driftsavtale, og ventetiden vil variere. Vi er pålagt å prioritere enkelte pasientgrupper, noe som fra tid til annen medfører økte ventetider. Hver 14. dag fordeles nye pasienter på våre terapeuter, som deretter vil kontakte pasientene for en førstegangskonsultasjon. 


HVILKE PLAGER KAN VI HJELPE MED?
En stor del av vår pasientgruppe tar kontakt grunnet muskel- og skjelettlidelser. Det kan være pre/post-operativt, posttraumatisk, belastningsrelatert, idrettsrelatert, habiliterende og rehabiliterende. Veiledningen starter alltid med en grundig førstegangsanamnese og undersøkelse før adekvate tiltak vurderes og velges, til en viss grad i samråd med pasient eller pårørende. Våre praksis er forskningsbasert, og er pålagt og følge de gjeldende retningslinjene forskriften om fysioterapi legger til grunn for en god klinisk praksis. Praksisen påvirkes også av terapeutens erfaring og brukermedvirkning.

Av andre plager har vi en stor andel pasienter med nevrologiske lidelser, både medfødte/erhvervede, og progredierende/ikke-progredierende. For denne pasientgruppen er det ofte nyttig med tett dialog med øvrig helsevesen og pårørende. Vi er underlagt helsepersonell-loven og er underlagt taushetsplikt. Det medfører at vi ikke utveklser informasjon med mindre pasienten godkjenner dette.

En stor del av vår arbeidshverdag i pasientkontakt dreier seg også om veiledning knyttet til oppfølging av barnehagebarn, skolebarn, yrkesaktive og eldre. Avhengig av pasientens tilgjengelighet og evne til å følge opp tiltak og råd involverer vi eventuelt annet personell som er delaktig i oppfølgingen av pasienten ved behov.


HVORDAN FOREGÅR PASIENTFORLØPET?
Etter at man selv har bedt om en time til vurdering settes man på venteliste. Når det er din tur kalles man inn til en førstegangstime, hvor en stor del av timen settes av til samtale/anamnese, hvor sykehistorie og funksjonsdiagnose kartlegges. De kroppslige plagene undersøkes, og man legger en plan for videre behandlingsforløp. Noen pasienter har behov for tett oppfølging, mens andre igjen trolig kun trenger et fåtall timer. I all hovedsak forsøker man å iverksette aktive tiltak, dvs at pasienten selv lærer seg strategier til å håndtere eller redusere sine plager gjennom trening, arbeidsteknikk, belastningsstyring eller gode mestringsstrategier når plagene er store. Vi samarbeider tett med fastlegene, og kan ved behov sende epikrise til fastlege hvor vi anbefaler annen behandling eller ytterligere undersøkelser hos annet helsepersonell/spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at man tidlig har en forventningsavklaring, slik at pasienten selv er delaktig i sin rehabilitering/behandling. I noen tilfeller kan smertelindrende/symptommodulerende tiltak være indisert. Dette vil være avhengig av diagnose, symptom, pasient og terapeutens kompetanse. Svært få symptommodulerende tiltak har kurrativ effekt, men kan være et alternativ eller suplement til annen smertelindrende behandling. For noen pasientgrupper er det heller ikke alltid tilrådelig med medikamentell smertelindring, og da kan smertelindrende tiltak være et godt alternativ. 


FAGLIG FORSVARLIGHET
Som statsautorisert helsepersonell er fysioterapeuten underlagt helsepersonell-loven. Både mtp forskriften om stønad til fysioterapi og helsepersonell-loven er terapeuten pliktig til å yte forsvarlig og forskningsbasert helsehjelp. 


TAUSHETSPLIKT
Fysioterapeuter er underlagt taushetsplikt gjennom helsepersonell-loven, og kan ikke utlevere informasjon om en pasient uten samtykke.